Yhdistyksen säännöt

1.

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka: Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiayhdistys, kotipaikka Helsinki

 2.

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu: Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiatoimintaa Suomessa, edistää ja järjestää em aiheeseen liittyvää koulutusta sekä mahdollistaa jäseniensä verkostoitumista Suomessa ja ulkomailla, ja lisätä yhteiskunnallista keskustelua. Yhdistys voi tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Näiden tavoitteiden toteutumista varten yhdistys perustaa nettisivuston, päivitetyt yhteystiedot yhdistyksen psykoterapeuteista sekä tarjoaa säännöllistä koulutustoimintaa.

3.

Jäsenet: Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti tai koulutuksessa oleva. Hallitus voi kutsua myös kunniajäseneksi yhdistykseen jonkun muun kuin em ehdot täyttävän henkilön. Yhdistykseen voi liittyä myös kannatusjäseneksi. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsen sitoutuu yhdistyksen sääntöihin.

4.

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia.

5.

Liittymis- ja jäsenmaksu: Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous    

 6.

Hallitus: Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 3-7 hallituksen jäsentä sekä 0-5 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen toimintakausi on kaksi vuotta.

7.

Yhdistyksellä on 1 toiminnantarkastaja ja 1 varatoiminnantarkastaja. Nämä valitaan vuosikokouksessa.

 8.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, nimenkirjoittamiseen vaaditaan kahden em henkilön allekirjoitus.

9.

Tilikausi on kalenterivuosi.

10.     

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määritelty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11.

Hallitus kutsuu vuosikokouksen koolle vähintään 30 vrk ennen kokousajankohtaa, muut kokoukset vähintään 7 vrk ennen ajankohtaa. Kokouskutsu lähetetään jäsenille postitse tai sähköpostilla.

12.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.Kokouksen avaus

2.Vailtaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5.Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto.

6.Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7.Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

8.Valitaan hallituksen jäsenet.

9.Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

10.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen: Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.